เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นายปัญญาณัฎฐ์ ปาตู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09 3356 1267
นางสุกัญญา ข่าทิพย์พาที
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 08 4229 7951
นายพิพัฒน์ วิภาคะ
นักวิชาการเกษตร
โทร : 08 9570 3434
นายศิริพล คูณหอม
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 09 3323 2668
นางสาวกาเหว่า คำโคตร
พยาบาลวิชาชีพ
โทร : 08 7861 1414
นางณลุมล โถแก้วเขียว
นักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 09 8625 2439
พ.จ.อ.ณัฐนาวี กุดวงศ์แก้ว
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 08 1064 4052
นางสาวสาลินี ข่วงทิพย์
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 08 3741 9153
นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 08 5514 1843
นายธนาธิป ดาบพิมพ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 08 3457 1738
นายไพศาลศักดิ์ อ่อนลาน
นิติกร
โทร : 08 7870 9607
นางจุไรรัตน์ อินนันต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 08 1848 2371
ส.อ.สุทิน ไพคำนาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 09 3151 4366
นายชาญณรงค์ ไพคำนาม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 08 6009 2756
นายสังวาลย์ ไพคำนาม
นักการภารโรง
โทร : 06 5139 7010
นายสุพิศาล ข่วงทิพย์
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 09 8596 3775
นายสิทธิพงษ์ ข่วงทิพย์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 08 3705 3046