messager
 
เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกุดไห
โทร : 086-6372335
นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดไห
โทร : 086-6372335
นายปัญญาณัฎฐ์ ปาตู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3561267
นางนริสสรา นาคะอินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-5059232
นายอุทิศ ถันชมนาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7968689
นายปัญญาณัฎฐ์ ปาตู
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-3561267
นางสาวธัญรัตน์ สุรินทะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2367738