เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
view_list โครงสร้างหน่วยงาน
insert_drive_file โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลกุดไห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
photo แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108

account_box คณะผู้บริหาร
นายวิชา ข่วงทิพย์
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
โทร : 089-5751143
นายราเชนทร์ เติมทานาม
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
โทร : 0922685431
นายอำนวย ตุพิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
โทร : 062-1848025
นายเวียงฤทธิ์ ไพคำนาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0821682594
นายนันทวุฒิ ทิพย์คำมี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0984484146
account_box ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล
นายทองจันทร์ ไพคำนาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดไห
โทร : 08208723586
นายปริญญา ริกำแง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดไห
โทร : 082 8723586
นายหนูพร สว่างสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
โทร : 061-0618655
นายเกษร ตุพิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
โทร : 097 9378522
นายดาบ ไพเรืองโสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
โทร : 092-8041183
นายสตรี แสงศิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
โทร : 065-6591408
นางสาวพิมใจ ทิพย์คำมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 061-2454333
นายนวณมะณี ลามคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 087 2301890
นายสะท้าน ลามคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 098-6644382
นายฉ่ำ ข่วงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 061-0510989
นายสมรัก ข่วงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 080-1792854
นายไชยา บัวเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 084-7677439
นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 093 0514989
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกุดไห
โทร : 086-6372335
นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดไห
โทร : 086-6372335
นายปัญญาณัฎฐ์ ปาตู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3561267
นางนริสสรา นาคะอินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-5059232
นายอุทิศ ถันชมนาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7968689
นายปัญญาณัฎฐ์ ปาตู
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-3561267
นางสาวธัญรัตน์ สุรินทะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2367738
account_box สำนักปลัด
นายปัญญาณัฎฐ์ ปาตู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09 3051 4989
นางสาวเนตรนภา พรมสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 09 5596 7434
นายพิพัฒน์ วิภาคะ
นักวิชาการเกษตร
โทร : 08 9570 3434
นายศิริพล คูณหอม
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 09 3323 2668
นางสาวกาเหว่า คำโคตร
พยาบาลวิชาชีพ
โทร : 08 7861 1414
นางณลุมล โถแก้วเขียว
นักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 09 8625 2439
พ.จ.อ.ณัฐนาวี กุดวงศ์แก้ว
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 08 1064 4052
นางสาวสาลินี ข่วงทิพย์
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 08 3741 9153
นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 08 5514 1843
นายไพศาลศักดิ์ อ่อนลาน
นิติกร
โทร : 08 7870 9607
นางจุไรรัตน์ อินนันต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 08 1848 2371
ส.อ.สุทิน ไพคำนาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 09 3151 4366
นายชาญณรงค์ ไพคำนาม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 08 6009 2756
นายสังวาลย์ ไพคำนาม
นักการภารโรง
โทร : 06 5139 7010
นายสุพิศาล ข่วงทิพย์
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 09 8596 3775
นายสิทธิพงษ์ ข่วงทิพย์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 08 3705 3046
นางสาววิริยาภรณ์ สังกฤษ
คนงานทั่วไป
โทร : 08 7231 6374
นางสาวนฤภร ลามคำ
คนงานทั่วไป
โทร : 09 0896 0712
นายมงคล ทิพย์คำมี
พนักงานดับเพลิง
โทร : 09 3723 5458
นายจะตุพร ตุพิลา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 06 1312 3273
account_box กองคลัง
นางนริสสรา นาคะอินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06 2505 9232
นางทิชากร สวนาการณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0887309980
นางสาววรรณภา อามาตย์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 09 7320 5869
นางสาวชุติกาญจน์ รังวารี
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 06 1074 5896
นางสาวปิติมา ข่วงทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 06 1287 5124
นายรัตธวุธ ตุพิลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 08 3123 8719
นางสาวกิตติยา ดาบโสมศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 09 3747 4505
นายธนุ สุรินทะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0935231315
นางสาวน้ำฝน สีมาวษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 06 5318 9277
นายพัทธพล ถึงคำภู
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองช่าง
นายอุทิศ ถันชมนาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7968689
นายชัยณรงค์ ทิพม่อม
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 09 2850 2944
นายสุดโท บุญเรืองจักร
พนักงานขับเครื่่องจักรกลขนาดกลาง
โทร : 09 8193 0417
นายประชา มูลประสาน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 08 0009 2480
นายภูธเนศ ริกำแง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวอรปรียา ตุพิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 06 5694 0700
นายไพรัตน์ พรมกาวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 06 1594 5715
นายศักดิ์สุริยา ทิพย์คำมี
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 08 05542 2343
นายปรัชญา ข่วงทิพย์
พนักงานขับรถกระเช้า
โทร : 08 8952 7601
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายปัญญาณัฎฐ์ ปาตู
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 09 3356 1267
นางสาวมนธิดา ตุพิลา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 08 5014 2300
นางสาวพรทิพย์ อินธิแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 09 2320 5324
นางสาวณฐพร ข่วงทิพย์
ครู (ศพด.บ้านกุดไห)
โทร : 09 3495 2807
นางสาวทองกล้วน ลามคำ
ครู (ศพด.บ้านกุดไห)
โทร : 09 3563 2284
นางสาวกัญญาพัชร ไพเรืองโสม
ครู (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 08 7224 1890
นางประนมพร โยธายศ
ครู (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 0879465955
นางถนอมรักษ์ ตุพิลา
ครู (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 0986847638
นางสาวรุ่งนภา กุดวงศ์แก้ว
ครู (ศพด.บ้านค้อน้อย)
โทร : 0612592419
นางทองพูน ริกำแง
ครู (ศพด.บ้านค้อใหญ่)
โทร : 0883321895
นางมะลิวัลย์ เภาโพธิ์
ครู (ศพด.บ้านค้อใหญ่)
โทร : 09 3429 8115
นางจิลาพร ชิณเกตุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกุดไห)
โทร : 08 3345 3033
นางสาวพัศราทอง จำปี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกุดไห)
นางสาวนริศรา อินทรพาณิชย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 08 3355 2125
นางเยาวเรศ ไกยะสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 08 2201 6369
นางสาวรัตน์ธยา บัญเรืองจักร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านค้อน้อย)
โทร : 09 5169 8731
นางพรรณี วิเลศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านค้อใหญ่)
โทร : 09 8613 0458
นางสาววรนุช บุญโคดม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านค้อใหญ่)
โทร : 08 5952 4232
นางบุษลา นามศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านค้อน้อย)
โทร : 08 7858 2436
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวธัญรัตน์ สุรินทะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2367738
นายเกษมศักดิ์ ตุพิลา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
โทร : 088-5457761
นายมนัสชัย ศรีมุกดา
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 061-6691274
นางวนา ผิวนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 082-8740299
นางสาวแคทลียา โพธิสาระ
คนงานทั่วไป
โทร : 098 8922524
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางวาสนา จารย์สูงเนิน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน