messager
 
เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไสรัส โคโรนา 2019 (COVID19) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
พระราชบัญญัติประกอบรฐธรรมนญว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่๑๓พศ๒๕๕๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
รัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1