ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง