ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 6819 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง