ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CQVID-19) โดยใช้ตรวจ Aritgen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง