การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้า่งหน่วยงาน
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์
5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 2562

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พรบ./พรก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
ประกาศ
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
9. Social Network
Facebook
Twitter
Instagram
Line
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
10.แผนดำเนินงานประจำปี 
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อ15 ข้อมุลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service
แบบรับลงทะเบียนสูงอายุ
แบบรับลงทะเบียนผูัพิการ
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1
แผนเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
แผนเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
แผนเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

ประกาศกำหนดจำนวนวันลาข้าราชการ

ประกาศหลักเกณฑ์ประเมิน

ประกาศกำหนดจำนวนวันลาพนักงานจ้าง

ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินพนักงานจ้าง

การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร.

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
เว็บบอร์ด
สายตรงนายก
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจการสภา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หนังสือการรับรองการประเมินผลการตรวจสอบภายใน
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
44.มาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
46.มาตรการป้องกันการรับสินบน
47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมาตรการป้องกันการขัดกัน
48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ