คำถามที่พบบ่อย

 

คำถามที่พบบ่อย

Q: อยากทราบประวัติของตำบลกุดไห

A: สำหรับประวัติของตำบลกุดไห มีดังนี้

                ที่ตั้ง 

ชนเผ่าในตำบลกุดไห ส่วนใหญ่จะเป็น เผ่าย้อ และเผ่าผู้ไท ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองก่องแก้วมหาชัย ประเทศลาว โดยมีผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ชักชวนมา และได้ตั้งรกรากกระจายอยู่ตามป่าเขาใกล้ๆแหล่งหนองน้ำ (เป็นที่มาของคำว่า“กุด”)ซึ่งแปลว่าหนองน้ำ ที่ใช้นำหน้าชื่อหมู่บ้านต่างๆ เช่น กุดไห กุดบาก กุดไห เป็นต้น และทำมาหากินตามวิถีการดำรงชีพ เช่น การเป็นพรานล่าสัตว์  การทำการเกษตร  มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในวงศ์เครือญาติ โดยจะสังเกตได้จากนามสกุลที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม/หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งตามชื่อของผู้นำหรือผู้ที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนั้นๆ มีการรวมกลุ่มชุมชนจนมีจำนวนประชากรมากขึ้นและมีการขยายเขตพื้นที่ทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  และ ได้แยกตัวออกจากตำบลกุดบาก   ตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่  โดยใช้ชื่อว่า  “ตำบลกุดไห”

 เนื้อที่

     ตำบลกุดไหอยู่ห่างจากอำเภอกุดบากไปทางทิศตะวันตกประมาณ  3  กิโลเมตร

 ทิศเหนือ              จรด  ตำบลนิคมน้ำอูน,ตำบลหนองปลิง, ตำบลสุวรรณคาม และ

ตำบลหนองบัว  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร

ทิศใต้                  จรด  ตำบลกุดบาก  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก        จรด  ตำบลนาม่อง  จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันตก          จรด  ตำบลผาสุก  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี

                   ลักษณะภูมิประเทศ

ตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขา  ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น  มีแหล่งน้ำหลายสายซึ่งกำเนิดจากเทือกเขา  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย   ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตรลักษณะทั่วไปเป็นภูเขาที่ราบสูง  ที่ราบหุบเขาและที่ราบลุ่ม  พื้นที่ป่าอยู่ทางทิศใต้  เขตบ้านงิ้วหมู่ที่  2  บ้านค้อน้อยหมู่ที่  5  บ้านค้อใหญ่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่  7 มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ส่วนแหล่งน้ำมีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9  และเขื่อนน้ำอูนอยู่ทางทิศเหนือ  ติดเขตบ้านกลางหมู่ที่  8  และหมู่ที่  10  พื้นที่สูงอยู่ทางทิศใต้ลาดต่ำลงสู่ทางทิศเหนือมีลำห้วยที่สำคัญ  เช่น  ห้วยกระเฌอ  ห้วยอีด่อน ห้วยแสนพัน  เป็นต้น

 Q: สามารถติดต่อ เทศบาลได้ทางไหนบ้าง

A: ท่านสามารถติดเทศบาลตำบลกุดไห ได้ดังนี้

 1. สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห  57 หมู่ที่ 1  ตำบลกุดไห  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 47180                     โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-7842919 ต่อ 19
 2. https://www.kudhailocal.go.th
 3. https://www.facebook.com/kudhailocal57
 4. E-Mail : kudhai-57@hotmail.co.th

Q: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาล คืออะไรค่ะ

A: วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้าด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใส เป็นธรรม น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Q:  การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

A: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อรับเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. 2563  จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม – กันยายน 2562  ทั้งนี้  ทางเทศบาลตำบลกุดไห จะมีประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครื่องกระจายเสียงทางไกล, เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุดไห http://kudhailocal.go.th และ facebook: เทศบาลตำบลกุดไหhttps://www.facebook.com/kudhailocal57, https://www.facebook.com/kudhailocal/

Q:  ไม่ทราบว่าการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ สามารถไปลงได้เมื่อไหร่และจะต้องทำอย่างไรบ้าง

 A: ผู้ที่จะลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายใหม่ สามารถมาติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ   มีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดไหตามทะเบียนบ้าน

หลักฐานประการลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง มีหลักฐานดังนี้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ

ในกรณีมอบอำนาจ มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
 3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ

Q:  แจ้งซ่อมไฟฟ้า แจ้งได้ที่ไหน อย่างไร

A: มาติดต่อเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มแจ้งความเสียหายโคมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน  ได้ที่กองช่าง           เทศบาลตำบลกุดไห

Q:  การติดต่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ต้องทำอย่างไรอย่างไร

A: มาติดต่อเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา  ได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไห พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

Q:  ต้องการขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ต้องทำอย่างไร

A:  ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลข่าวสารได้ที่   สำนักปลัด  เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดังนี้

 1. สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห  57 หมู่ที่ 1  ตำบลกุดไห  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 47180                     โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-7842919 ต่อ 19
 2. https://www.kudhailocal.go.th
 3. https://www.facebook.com/kudhailocal57
 4. E-Mail : kudhai-57@hotmail.co.th

Q:  ต้องการขอติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์     ต้องทำอย่างไร

A:  ท่านสามารถติดต่อได้ที่   สำนักปลัด  เทศบาลตำบลกุดไห พร้อมเขียนคำร้องการจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ และบันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกุดไห  พร้อมแนบเอการดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1  ฉบับ
 3. ใบทะเบียนพาณิชย์ แบบ พค.0403 ในกรณีขอยกเลิกประกอบพาณิชยกิจและเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

Q:  การติดต่อขอรับชำระภาษี ต้องทำอย่างไรอย่างไร

A: ติดต่อขอรับชำระภาษี ได้ที่กองคลัง  เทศบาลตำบลกุดไห  ในวันและเวลาราชการ  ดังนี้

 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 2. ภาษีบำรุงท้องที่กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี

**ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน

 1. ภาษีป้ายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

Q:  ถ้าต้องการเรียกใช้บริการรถกู้ชีพของเทศบาลตำบลกุดไห ต้องติดต่อที่ไหน

A:  ท่านสามารถติดต่อไปที่ 1669 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสกลนคร ทางศูนย์ฯ จะประสานรถกู้ชีพที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ หรือติดต่อโดยตรง 096-7061595

Q:  เทศบาลตำบลกุดไห เปิดทำการกี่โมง

A:  เทศบาลตำบลกุดไห เปิดทำการวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 08:30น. – 16.30 น.

Q:  ต้องการใช้ห้องประชุม เทศบาลตำบลกุดไห ต้องติดต่อที่ไหน

A:  ติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดไห หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0-4278-4291 ในวันและเวลาราชการ