1. รัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
 2. พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่๑๓พศ๒๕๕๒
 3. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙
 5. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถน พ.ศ. ๒๕๔๒
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 7. พระราชบัญญัติประกอบรฐธรรมนญว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
 8. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
 9. พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
 10. พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ
 11. พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 2562
 12. พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 13. หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไสรัส โคโรนา 2019 (COVID19)
 14. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
 15. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ