เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบปนะมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่