การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การรับชำระภาษีป้าย

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

[ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]

การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

[[ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]

การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

[ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]