การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562

นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห

– ขอขอบคุณท่านรองสุพล ที่เสนอแนะแนวทางนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน สุดท้ายก่อนการปิดประชุมขอฝากให้พนักงานเทศบาลตำบลกุดไหทุกท่าน ได้ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและให้ระลึกจรรยาบรรณในการทำงานนั้นคือนึกถึงหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นข้าราชการคนหนึ่ง ซึ่งข้าราชการนั้นนอกจากจะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมแล้วยังจะต้องทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของราชการ โดยเฉพาะข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ใกล้ชิดประชาชนมากกว่าข้าราชการประเภทอื่นๆ ดังนั้นอยากให้ทุกท่าน ทุกคนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในกรอบของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก ท้ายนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ

มติที่ประชุม                         รับทราบ

 

การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร  2564