ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห

Posted by:

ขอขขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียได้ดังนี้

ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห

0