ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห

Posted by:

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด→
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนีกงานจ้าง

Posted by:

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด→
0

ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห

Posted by:

ขอขขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียได้ดังนี้

ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห

รายละเอียด→
0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด→

0

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ประจำปี 2564

Posted by:

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ประจำปี 2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปี2564

ฐานข้อมูลผู้พิการประจำปี2564

 

รายละเอียด→
0

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ประจำปี 2563

Posted by:

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ประจำปี 2563

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปี2563

ฐานข้อมูลผู้พิการประจำปี2563

รายละเอียด→
0